Algemene voorwaarden

Artikel 1. Wijziging van aanbod 

 • 1.1 Wij houden ons het recht voor om op elk ogenblik ons aanbod te wijzigen of in te trekken, zolang het niet door de medecontractant werd aanvaard. 

Artikel 2. Overeenkomsten 

 • 2.1 Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van het aanbod van Lemmens&Doms vof door de klant. 

Artikel 3. Prijzen 

 • 3.1 Bij alle prijzen wordt de BTW afzonderlijk aangegeven, tenzij anders vermeld. 
 • 3.2 De betaling van de door Lemmens&Doms vof geleverde diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 • 3.3 Een voorschot word gevraagd bij ondertekening van elke offerte. Meestal zal het voorschot een deel of zelf het volledig budget aan te kopen materiaal bevatten. Het voorschot dient te geschieden binnen het aanvatten van de werken of binnen de 8 dagen na ondertekening van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4. Levering - en uitvoeringstermijnen 

 • 4.1 De aangeduide leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een aanwijzend karakter. In geen geval zal de medecontractant schadevergoeding kunnen eisen, van welke aard ook, en/of de overeenkomst kunnen beëindigen wegens overschrijding van de aangegeven termijnen. Alle gevallen van overmacht, brand, staking en overheidsmaatregelen ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van de medecontractant, waarbij de overeenkomst desnoods kan verbroken worden zonder enig recht op schadevergoeding voor de medecontractant. 

Artikel 5. Voorschotfacturen 

 • 5.1 Wij hebben steeds het recht voorschotfacturen te sturen voor gedeeltelijk uitgevoerde werken en leveringen. De medecontractant zal onder geen enkel beding prestatie-uitstel (betalingsuitstel) kunnen tegenwerpen, omwille van welke reden ook op het gefactureerde gedeelte van de geleverde goederen of werken. 

Artikel 6. Bestelde goederen 

 • 6.1 Ingeval de medecontractant weigert de door hem bestelde goederen of werken af te nemen, zowel geheel als gedeeltelijk, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden lastend de medecontractant en zal de medecontractant een som moeten betalen gelijk aan 40% van het in het contract overeengekomen bedrag en/of saldobedrag, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding. 

Artikel 7. Klachten 

 • 7.1 Er zal geen enkele klacht op onze geleverde goederen of werken meer ontvankelijk zijn, met uitzondering van, onder voorbehoud van wanneer die ons, uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen en/of publicatiedatum, per aangetekend schrijven toekomt. 
 • 7.2 Een klacht betreffende in rekening gebrachte bedragen moet ons binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven toekomen om ontvankelijk te zijn. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan hetgeen voorafgaat en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Wanneer een klacht over, van, voor geleverde goederen of werken erkend wordt, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan herstel of vervanging met uitsluiting van elke vergoeding voor om het even welke directe of indirecte schade. 
 • 7.3 Klachten over deugdelijke of onvolledige werkzaamheden dienen door de klant binnen 5 dagen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Lemmens&Doms vof. 
 • 7.4 De klant is niet gerechtigd om op grond van klachten de betaling op te schorten. 

Artikel 8.Verplichtingen van de klant 

 • 8.1 De klant stelt Lemmens&Doms vof in de gelegenheid het werk uit te voeren. 
 • 8.2 De klant zorgt voor het verkrijgen van eventuele goedkeuringen en vergunningen. 
 • 8.3 De klant voorkomt dat andere werkzaamheden door derden de uitvoering van het werk van Lemmens&Doms vof zullen vertragen. 
 • 8.4 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoelt in het voorgaande lid, dient de klant de daarmee verband houdende schade en kosten te vergoeden. 
 • 8.5 De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door: - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden - onjuistheden in de door de klant verlangde werkwijze - gebreken aan (on)roerende zaken waaraan het werk wordt verricht - gebreken aan door de klant ter beschikking gestelde materialen. 
 • 8.6 Bewaargeving: alle goederen toebehorend aan de klant en welke werden toevertrouwd aan onze diensten voor de uitvoering van een contract worden bewaard op risico van de klant, zonder dat Lemmens&Doms vof op enigerlei wijze verantwoordelijk kan gesteld worden voor hun slijtage, ontvreemding, beschadiging of vernieling, welke ook de oorzaak hiervan zij. 
 • 8.7 De eventuele garanties die wij geven in het kader van bijzondere voorwaarden van een overeenkomst zijn slechts van toepassing voor zover het geleverde goed als werk op een gepaste manier wordt gebruikt en elk tekort onmiddellijk gemeld wordt; de garanties kunnen nooit van toepassing zijn op herstellingen of vervangingen voortvloeiend uit ongevallen, nalatigheden, onaangepast gebruik of vreemde oorzaken zoals bijv. storingen op communicatielijnen of op de distributie van elektriciteit of andere producten. Met uitzondering van de garanties uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden van een overeenkomst, is er standaard geen enkele garantie voorzien over, van, voor de geleverde goederen of werken. Evenmin staan wij in voor de inhoudelijke correctheid van het afgeleverde en/of gepubliceerde product. 

Artikel 9. Werken door derden 

 • 9.1 Als de medecontractant werken laat uitvoeren door derden waar Lemmens&Doms vof niet van op de hoogte is, zal er een onmiddellijke oplevering van werken zijn. Lemmens&Doms vof kan niet meer aansprakelijk gesteld worden voor de geleverde werken. 

Artikel 10. Bewaring materiaal 

 • 10.1 Wij behouden ons het recht voor om materiaal dat door ons aan de medecontractant in bewaring werd gegeven en beschadigd teruggegeven wordt, aan de medecontractant aan te rekenen tegen de prijs van de nieuwwaarde van het materiaal. 
 • 10.2 De medecontractant is verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van welke aard ook, veroorzaakt door of aangebracht aan dit materiaal, zelfs door een vreemde oorzaak of overmacht.

Artikel 11. Oplevering 

 • 11.1 Opgaven van levertijden zijn telkens bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Met uitzondering van, onder voorbehoud van opzet of grove schuld is Lemmens & Doms vof voor overschrijding nooit aansprakelijk. 

Artikel 12. Onbetaalde facturen 

 • 12.1 Bij niet-betaling op de vervaldag brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege een intrest op van 1% per maand, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Eventuele afkortingen worden steeds eerst aangerekend op de vervallen rente en kosten. In geval van algehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, is bijkomend na een vergeefse ingebrekestelling, een schadeloosstelling door de debiteur verschuldigd dewelke forfaitair 15% van de openstaande schuld bedraagt, met een minimum van 250 euro. Bij een gerechtelijke procedure dienen daarenboven alle procedurekosten en uitvoeringskosten door de debiteur vereffend te worden, samen met de aangerekende prestaties van de aangestelde advocaat. De debiteur kan in geen enkel geval enige schuldvergelijking inroepen, met uitzondering van, onder voorbehoud van met ons uitdrukkelijk akkoord. 
 • 12.2 Ingeval een factuur niet betaald wordt op de vervaldag, zullen de andere facturen die nog niet aan hun vervaldag toe zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs al maken zij het voorwerp uit van een niet vervallen wissel. 

 • 12.3 In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag of in geval van wijziging in de toestand van de medecontractant (zoals bijv. overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, protest van een geaccepteerd effect, wankele solvabiliteit, concordaat, faillissement enz.) hebben wij het recht om alle leveringen en/of publicaties te onderbreken en elke bestaande overeenkomst met de medecontractant te verbreken zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van laatstgenoemde, onverminderd ons eigen recht op schadevergoeding, rente... 

Artikel 13. Overmacht 

 • 13.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten 

Artikel 14. Geschillen 

 • 14.1 Voor alle geschillen zijn alleen het Vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen, de Rechtbank eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Antwerpen of de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen. Enkel wij kunnen hiervan afwijken. 

Artikel 15. Garantie 

 • 15.1 Met betrekking tot producten van derden is Lemmens&Doms vof tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. 
 • 15.2 Lemmens&Doms vof garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode van 1 jaar kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het verrichte werk. Het voorgaande laat onverlet dat Lemmens&Doms vof ook na de genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet. 

Artikel 16. Onuitvoerbaarheid van de opdracht 

 • 16.1 Lemmens&Doms vof heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen. Er zal op gepaste wijze gevraagd worden de werf/ bouw aan te passen zodat werken uitgevoerd kunnen worden. Als de bouwheer hieraan niet kan voldoen, zal Lemmens&Doms vof de werken opleveren in nadeel van de bouwheer. 

Artikel 17. Beëindiging 

 • 17.1 Indien cliënt één van zijn verplichtingen richting, tegenover, naar Lemmens&Doms vof niet nakomt, door faillissement, surseance of beslaglegging, heeft Lemmens&Doms vof het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is. 
 • 17.2 Na ontbinding is Lemmens&Doms vof gerechtigd de geleverde zaken, zo nodig na demonteren, terug te nemen en cliënt zal hiertoe alle medewerking verlenen. Lemmens&Doms vof is als dan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.